Algemene Voorwaarden Iezie Werkt

Artikel 1: Begripsbepalingen en toepasselijke voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
– Opdrachtnemer: Iezie Werkt
– Opdrachtgever: de organisatie waarmee Iezie Werkt een opdracht aangaat.
– Kandidaat: de natuurlijk persoon die door opdrachtnemer is geworven en geselecteerd om een vacature bij opdrachtgever in te vullen.
– Opdracht: de overeenkomst tussen Iezie Werkt en de opdrachtgever waarbij Iezie Werkt zich focust op het werven en selecteren van een kandidaat.
– Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.
– Bruto Jaarsalaris: het salaris van en kandidaat op basis van een volledig jaar en voltijds dienstverband (veertig uur) inclusief overige emolumenten in het eerste dienstjaar bij opdrachtgever.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Iezie Werkt. Overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgelding indien Iezie Werkt deze schriftelijk heeft bevestigd.
1.3 Het is Iezie Werkt toegestaan om van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken met de opdrachtgever.

Artikel 2: Algemene bepalingen

2.1 Iezie Werkt zal zich, uiteraard met inachtneming van deze voorwaarden, volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.
2.2 Iezie Werkt stelt geheel vrijblijvend kandidaten voor bij opdrachtgevers. Wanneer opdrachtgever besluit om nader kennis te maken met de voorgestelde kandidaat erkent en verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden in acht te nemen.
2.3 Alle kennismakingsgesprekken en vervolggesprekken zijn kosteloos en pas wanneer opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat met door Iezie Werkt aangedragen kandidaat, dan wel ervoor kiest de kandidaat op uitzendbasis aan het werk te stellen, wordt er een bedrag in rekening gebracht.

Artikel 3: Vergoeding

3.1 De opdrachtgever is aan Iezie Werkt een bemiddelingsvergoeding verschuldigd die zal worden berekend aan de hand van het gestelde tarief. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat een door Iezie Werkt voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever ‘in dienst treedt’.
3.2 Indien Iezie Werkt er niet in slaagt een geschikte kandidaat te selecteren is de opdrachtgever geen kosten noch honorarium aan Iezie Werkt verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijk andersluidende afspraken met de opdrachtgever zijn gemaakt.
3.3 Wanneer uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is de opdrachtgever de volledige bemiddelingsvergoeding per aangenomen kandidaat verschuldigd.
3.4 In overleg met de opdrachtgever kan er voor worden gekozen om extra kosten te maken ten behoeve van de werving en selectie. Deze kosten worden ongeacht resultaat doorberekend aan de opdrachtgever.
3.5 Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 4: Facturen en betaling

4.1 Iezie Werkt stuurt na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat een factuur. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Iezie Werkt te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
4.2 Voor aanvang van dienstverband wordt 50% van de bemiddelingsvergoeding gefactureerd aan de opdrachtgever. De resterende 50% van de bemiddelingsvergoeding is verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat wordt voortgezet na het verstrijken van de proeftijd. Indien kandidaat niet door de proeftijd komt, wordt de tweede factuur niet gestuurd. De opdrachtgever blijft de opdrachtnemer de eerste 50% van de bemiddelingsvergoeding verschuldigd, ongeacht de kandidaat door de proeftijd komt.
4.3 Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke rente in de zin van de artikelen 6:119 e.v. van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
4.4 Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Voor de beslissing om met een door Iezie Werkt geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk.
5.2 Iezie Werkt is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever. Iezie Werkt zal voorafgaande en tijdens de selectie zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit betekent niet dat Iezie naderhand aansprakelijk kan worden gesteld. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
5.3 Iezie Werkt kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Iezie Werkt geïntroduceerde kandidaat gedurende de selectieprocedure of na te werkstelling van de kandidaat.
5.4 Opdrachtgever vrijwaart Iezie Werkt tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Iezie Werkt samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 6: Informatieverstrekking en geheimhoudingsplicht

6.1 De opdrachtgever is gehouden Iezie Werkt tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
6.2 Op opdrachtgever rust een geheimhoudingsplicht voor wat betreft de informatie over kandidaten. Alle informatie (in de ruimste zin des woords) over kandidaten is strikt vertrouwelijk en mag door opdrachtgever niet kenbaar worden gemaakt aan derden. Dit houdt tevens in dat opdrachtgever is gehouden aan Iezie Werkt binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen.
6.3 In geval vertrouwelijke informatie over een kandidaat door opdrachtgever wordt doorgegeven aan een derde en dit resulteert in een (arbeids)overeenkomst tussen die betreffende derde en de kandidaat, dan is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan opdrachtnemer van 30% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat in zijn eerste dienstjaar bij zijn nieuwe werkgever.
6.4 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 7: Overname kandidaat

7.1 Indien de opdrachtgever een door Iezie Werkt aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen achttien (18) maanden na het kennismakingsgesprek de kandidaat alsnog bij de opdrachtgever te werk wordt gesteld, dan is opdrachtgever alsnog een bedrag verschuldigd overeenkomstig het gestelde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.
7.2 Het is de opdrachtgever verboden om op enigerlei wijze gegevens aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig artikel 3 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsvergoeding.
7.3 Het is de opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iezie Werkt, tijdens de duur van de opdracht alsmede gedurende een periode van achttien (18) maanden na beëindiging van de opdracht (ongeacht de reden van die beëindiging) personeel van Iezie Werkt dat door hem is ingeleend een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op enige andere wijze direct of indirect werkzaam te doen zijn bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarin anderszins een belang te doen hebben, dan wel dat personeel te bewegen het dienstverband met Iezie Werkt te beëindigen. Bij overtreding van dit verbod is opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd aan opdrachtnemer van een bedrag van € 20.000,- .
7.4 Het is opdrachtgever toegestaan om na een periode van uitzenden personeel van Iezie Werkt in dienst te nemen. De duur van de periode van uitzenden en de hoogte van de bemiddelingsvergoeding bij indiensttreding van Iezie Werkt, wordt in nader overleg tussen Iezie Werkt en opdrachtgever en dienst schriftelijk te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan opdrachtgever of kandidaat. De kennisgeving is vormvrij. Indien opdrachtgever niet instemt met de wijziging, heeft elke partij het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging intreedt.
8.2 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien de overeenkomst een internationaal karakter draagt.
8.3 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door een bevoegde rechter.

Iezie Werkt B.V.
Verburghlaan 24B
2685 SZ Poeldijk

0174 – 405 428
hello@ieziewerkt.nl
www.ieziewerkt.nl

Chat openen
1
Meer weten? Chat direct met Ieziewerkt.
Hallo, waarmee kunnen wij je helpen?
Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met je informatie om, zie onze privacy policy