Privacy Policy Iezie Werkt

Iezie Werkt hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie
van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Iezie Werkt heeft daarom dit
privacy statement opgesteld. Iezie Werkt behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde
persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Iezie Werkt u inzicht
hoe Iezie Werkt in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Wie zijn wij?
Wij zijn Iezie Werkt B.V., gevestigd te Poeldijk, 2685 SZ aan de Verburghlaan 24b. Iezie Werkt is
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de
verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van kandidaten?
Iezie Werkt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt bij het invullen van het aanmeldformulier op de website van Iezie
Werkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens over uw beschikbaarheid;
 • Uw wensen op het gebied van werk;
 • CV (optioneel).

Wanneer u voor Iezie Werkt of haar opdrachtgevers gaat werken, worden de volgende aanvullende
gegevens vastgelegd:

 • Geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • Burgerlijke staat;
 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk;
 • Opleidingen, diploma’s, cursussen en trainingen;
 • Referenties en getuigschriften (indien aanwezig en in overleg);
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (gedurende beperkte periode);
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Bankrekeningnummer;
 • Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) (indien noodzakelijk voor de functie);
 • Eventuele werkvergunning;
 • Overige gegevens die nodig zijn voor onze personeels-, salaris- en verzuimadministratie;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto).

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Iezie Werkt verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van een arbeidsrelatie (werkgever-werknemer).
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening (bemiddeling, uitzending, salarisadministratie).
 • Om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van een aanmelding bij ons.
 • Het vaststellen van uw beschikbaarheid en het bijhouden van een relevante personeels-,
  financiële-, uren-, verzuim- en salarisadministratie.
 • Het uitvoeren van een voorselectie voor onze opdrachtgevers en het beoordelen van uw
  geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht.
 • Het toesturen van de nieuwsbief en e-mailings.
 • Het kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor premiekortingen of subsidies.
 • Het nakomen van overige wettelijke verplichtingen.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verzamelen?
In de volgende gevallen is het op basis van de huidige privacywetgeving toegestaan uw gegevens te
verzamelen:

 • Als u Iezie Werkt toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. De toestemming die u geeft
  kunt u op elk moment weer intrekken.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u
  partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen
  te nemen.
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Iezie
  Werkt rust.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
  van Iezie Werkt of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en
  de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen,
  zwaarder wegen dan die belangen.

Welke gegevens verzamelen wij van opdrachtgevers?

Van onze opdrachtgevers verzamelen wij:

 • de bedrijfsnaam;
 • het adres;
 • de gegevens van de contactpersoon die bij de organisatie werkt (voor- en achternaam,
  telefoonnummer en e-mailadres).

Wij verzamelen deze gegevens om onze diensten en functionaliteiten te kunnen aanbieden. De
gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden
van de zakelijke relatie.

Welke gegevens verwerken wij van websitebezoekers?

Als u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens van u, zoals:

 •  uw IP-adres;
 •  uw geschatte locatie;
 •  de internetbrowser die u gebruikt;
 •  uw websitegedrag (zoals clicks, bezochte pagina’s en zoekopdrachten).

Deze gegevens gebruiken wij om de website te onderhouden en verbeteren, en om deze
persoonlijker en relevanter voor u te maken.

Uw rechten

Alle bezoekers en gebruikers van onze diensten hebben de mogelijkheid om de eigen
persoonsgegevens die aan ons verstrekt zijn in te zien, te wijzigen, te beperken of te laten
verwijderen. Op verzoek zullen wij gegevens of informatie verwijderen, voor zover dit wettelijk is
toegestaan.

 • Inzage: U heeft het recht om ons te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt
  en om welke persoonsgegevens het gaat. Wij verstrekken u op verzoek een overzicht van
  deze gegevens.
 • Wijziging: U heeft het recht om ons te vragen uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
 • Beperking verwerking: U heeft het recht om ons te vragen om tijdelijk de verwerking van uw
  gegevens te beperken.
 • Verwijdering: U heeft het recht een verzoek in te dienen voor verwijdering van uw
  persoonsgegevens, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan.

U kunt een verzoek op elk gewenst moment via hello@ieziewerkt.nl of 0174-405428 dan wel per
brief op Verburghlaan 24b, 2685 SZ Poeldijk, indienen.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Iezie Werkt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking
en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

Iezie Werkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via hello@ieziewerkt.nl of 0174-405428 dan wel per brief op
Verburghlaan 24b, 2685 SZ Poeldijk.

Derden

Iezie Werkt verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van
een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Iezie Werkt maakt gebruik van cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van uw browser verwijderen. Let op: als u cookies uitschakelt, werkt de website
minder goed.

Google analystics

Iezie Werkt maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Iezie Werkt kiest partijen
waarmee wordt samengewerkt zorgvuldig uit, door uitsluitend te werken met partijen die de
Europese regelgeving met betrekking tot Privacy naleven.

Vragen, opmerkingen, klachten

Vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Iezie Werkt?
Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.
Telefoon: 0174-405428
e-mail: hello@ieziewerkt.nl
Postadres: Iezie Werkt, Verburghlaan 24b, 2685 SZ Poeldijk

Komen we er na overleg nog steeds niet met elkaar uit? Dan kunt u eveneens een klacht indienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Iezie Werkt behoudt zich het recht om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen
zullen op deze website worden gepubliceerd.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands
recht van toepassing.

Chat openen
1
Meer weten? Chat direct met Ieziewerkt.
Hallo, waarmee kunnen wij je helpen?
Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met je informatie om, zie onze privacy policy